Sắc lệnh 016 Về việc đặt tại mỗi nơi quân sự, mỗi đơn vị hành chính từ tỉnh trở xuống, một uỷ ban gọi là uỷ ban bảo vệ

Số, ký hiệu 016
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/12/1946
Ngày hiệu lực 04/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 16 ngày 20 tháng 12 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức Chính quyền nhân dân và các Uỷ ban Hành chính,

Chiểu theo thông lệnh Chính phủ ngày 25 tháng 2 năm 1945,

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt tại mỗi khu quân sự, mỗi khi đơn vị hành chính từ tỉnh xuống, một Uỷ ban gọi là Uỷ ban bảo vệ, có nhiệm vụ tìm mọi phương tiện hợp với tình hình địa phương để thi hành những mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên về sự bảo vệ đất nước.

Điều thứ 2

Uỷ ban bảo vệ gồm:

- 1 đại biểu quân sự,

- 1 đại biểu hành chính,

- 1 đại biểu các đoàn thể nhân dân do các đoàn thể ấy cử.

3 uỷ viên nói trên sẽ bầu lên một uỷ viên làm Chủ tịch.

Điều thứ 3

Quyền hạn, cách thức hành động, tổ chức tài chính của uỷ ban và các chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ định sau bằng thông lệnh của Chủ tịch Chính phủ hoặc của các bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Điều thứ 4

Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1946
Hiệu lực:
13/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1946
Hiệu lực:
13/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1946
Hiệu lực:
15/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/12/1946
Hiệu lực:
17/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ