Sắc lệnh 03 Về việc tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính

Số, ký hiệu 03
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/12/1946
Ngày hiệu lực 12/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 2/SL Về việc sáng lập Trường cao đẳng kỹ thuật
Ngày hết hiệu lực 16/02/1949
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 03 ngày 28 tháng 12 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân và uỷ ban hành chính,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH

Điều thứ 1. Tạm thời cho đến khi có lệnh mới, các tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính đều tạm hoãn.

Các Hội đồng nhân dân và các uỷ ban hành chính vẫn sẽ tiếp tục làm việc dù đã mãn khoá.

Điều thứ 2. Nếu uỷ viên hành chính từ trần, bị bãi chức hoặc vì lý do gì không thể thừa hành chức vụ, và nếu thiếu cả uỷ viên dự khuyết, thì sẽ tạm thay bằng nhân viên.

- Do Uỷ ban hành chính tỉnh cử (nếu là uỷ viên huyện)

- Do Uỷ ban hành chính kỳ cử (nếu là uỷ viên thành phố, thị xã, tỉnh)

- Do Bộ trưởng bộ Nội vụ cử (nếu là uỷ viên kỳ)

Uỷ viên được cử ra, sẽ chọn trong số hội viên hội đồng nhân dân cấp tương đương; duy có cấp huyện, thì sẽ chọn trong số hội viên xã, và ở cấp kỳ sẽ chọn trong số hội viên tỉnh.

Trừ phi bị trường hợp chiến tranh cản trở, nhưng quyết nghị của nhân viên kể trên phải đệ ngay lên cấp trên chuẩn y.

Điều thứ 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1946
Hiệu lực:
15/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/12/1946
Hiệu lực:
17/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1946
Hiệu lực:
15/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ