Sắc lệnh 05 Về việc đặt một Uỷ ban gọi là Uỷ ban Trung ương tản cư và di cư

Số, ký hiệu 05
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/12/1946
Ngày hiệu lực 15/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 5 ngày 31 tháng 12 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét việc tản cư di cư của nhân dân đều phải có kế hoạch và tổ chức;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đặt một Uỷ ban gọi là Uỷ ban Trung ương tản cư và di cư.

Điều 2: Ban ấy có nhiệm vụ đề nghị với bộ Nội vụ những kế hoạch về việc tản cư di cư và gửi đại biểu đi kinh lý các địa phương cổ lệ nhân dân về việc tổ chức tản cư và di cư, và những việc thuộc nhiệm vụ của Ban.

Nhiệm vụ quyết định và thi hành những kế hoạch ấy thuộc quyền Bộ Nội vụ.

Điều 3: Ở mỗi cấp tỉnh, phủ, huyện, làng, có một Uỷ ban Tản cư và di cư đặt dưới quyền Uỷ ban Hành chính địa phương để thi hành những chỉ thị của Bộ Nội vụ.

Điều 4: Một Uỷ ban Tản cư và di cư gồm có:

Một Chủ tịch

Một Phó Chủ tịch

Một Thư ký

và một số Uỷ viên trong đó phải có:

Một đại diện Bộ Nội vụ

Một đại diện Bộ Canh nông

Một đại diện Bộ Kinh tế

Một đại diện Bộ Y tế

Nhân viên Uỷ ban Trung ương sẽ do Sắc lệnh chỉ định.

Điều 5: Uỷ ban Tản cư ở mỗi tỉnh, huyện, xã, gồm có:

Một Chủ tịch

Một Phó Chủ tịch

Một Thư ký

và Một số Uỷ viên Không nhất định.

Nhân viên Uỷ ban Tỉnh, Huyện, Xã do Uỷ ban Hành chính tỉnh chỉ định.

Điều 6: Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch tản cư và di cư, Uỷ ban Trung ương sẽ nghiên cứu và đề nghị với Bộ sở quan những kế hoạch tăng gia sản xuất và động viên nhân dân.

Điều thứ 7: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Canh nông, Kinh tế, Y tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/12/1946
Hiệu lực:
17/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/1947
Hiệu lực:
21/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ