Sắc lệnh 092/SL Về việc bãi bỏ cấp hành chính Liên khu 3, Liên khu 4 và Khu Tả ngạn

Số, ký hiệu 092/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/11/1958
Ngày hiệu lực 24/11/1958
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 41/1958;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 092/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1958

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 92/SL NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1958

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị Kháng chiến hành chính;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 1958 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Luật số 110-SL/L12 ngày 31 tháng 5 năm 1958 tổ chức chính quyền địa phương;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bãi bỏ cấp hành chính Liên khi 3, Liên khu 4 và khu Tả Ngạn kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1958.

Điều 2: Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
09/08/1958
Hiệu lực:
09/08/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/08/1958
Hiệu lực:
15/08/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/09/1958
Hiệu lực:
10/10/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/10/1958
Hiệu lực:
09/10/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/10/1958
Hiệu lực:
22/10/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/12/1958
Hiệu lực:
01/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ