Sắc lệnh 103/SL Về việc bãi bỏ chức tổng thanh tra lao động, Giám đốc ban thanh tra lao động và hành chính Bộ Lao động

Số, ký hiệu 103/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/01/1948
Ngày hiệu lực 01/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 103/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 103 NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 37 ngày 3-5-46 quy định việc tổ chức các Bộ trong Chính phủ Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 226 ngày 28-11-46 tổ chức Bộ Lao động trong Chính phủ hiện thời;

Chiểu nghị định số 1447/VC ngày 1-10-46cử ông Bùi Hiệp sung chức Thanh tra Lao động Khu duyên hải Bắc Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 236 ngày 17-12-46 cử ông Bùi Hiệp, Thanh tra lao động Khu duyên hải Bắc bộ sung chức Tổng thanh tra Lao động Giám đốc Ban Thanh tra và Hành chính Bộ Lao động;

Chiểu nghị định ngày 28-2-47 của Bộ trưởng Bộ Lao động giữ ông Bùi Hiệp lại giúp việc trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay bãi bỏ chức Tổng Thanh tra Lao động, Giám đốc Ban Thanh tra và hành chính Bộ Lao động.

Điều thứ hai

Ông Bùi Hiệp được cử giữ chức Tổng Thanh tra, Giám đốc Ban Thanh tra và hành chính Bộ Lao động do sắc lệnh số 236 ngày 17-12-46 nói trên sẽ để tuỳ quyền Bộ trưởng Bộ Lao động bổ dụng kể từ ngày ký sắc lệnh này.

Điều thứ ba

Bộ trưởng Bộ Lao động chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ