Sắc lệnh 105/SL Về việc cử ông Lê Đình Chung, kỹ sư nông học giữ chức Phó Gíam đốc Nha khẩn hoang di dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Số, ký hiệu 105/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/01/1948
Ngày hiệu lực 16/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 105/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 105 NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chính phủ thành lập Bộ Canh nông,

Chiểu sắc lệnh số 18/SL ngày 16-12-47 tổ chức Nha Khẩn hoang di dân,

Chiểu theo lời đề nghị của ông Thứ trưởng Bộ Canh nông,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử ông Lê Đình Chung, kỹ sư Nông học giữ chức Phó Giám đốc Nha Khẩn Hoang Di dân.

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1947
Hiệu lực:
27/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1947
Hiệu lực:
16/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1947
Hiệu lực:
10/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/12/1947
Hiệu lực:
07/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1948
Hiệu lực:
16/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ