Sắc lệnh 108 Về việc cải chính Sắc lệnh số 56B ngày 2 tháng 5 năm 1946 về việc tạm hoãn hạn tiêu giệt những việc đăng ký quyền đê đương

Số, ký hiệu 108
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/06/1946
Ngày hiệu lực 02/07/1946
Ngày đăng công báo 29/06/1946
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 108
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Về cải chính sắc lệnh số 56B ngày 02 tháng 05 năm 1946 đăng trong công báo số 21 ngày 05 tháng 05 năm 1946 trang 279 về việc tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để-đương

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

In nhầm là:

Điều thứ nhất

Kể từ ngày xẩy ra chiến sự ở Nam Bộ (23 tháng 9 năm 1945) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1946, trong toàn cõi Việt Nam, tạm hoãn thời hạn tiêu diện những việc đăng ký quyền để đương (délai de presciption des inscriptions hypothécaires) ở các phòng Trước bạ và Điền thổ.

Xin đọc là:

Điều thứ nhất

Kể từ ngày sẩy ra chiến sự ở Nam Bộ (23 tháng 9 năm 1945) cho đến khi tình thế ổn định tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để dương (délai de prescription des inscriptions hypethécaires) ở các phòng Trước bạ và Điền thổ.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/06/1946
Hiệu lực:
26/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/06/1946
Hiệu lực:
11/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1946
Hiệu lực:
29/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1946
Hiệu lực:
03/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ