Sắc lệnh 11/B-SL về việc sáp nhập cả các sở ty địa chính vào bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Số, ký hiệu 11/B-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/02/1947
Ngày hiệu lực 17/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo năm 45/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 64/SL Về việc sát nhập Nha Địa chính và các cơ quan phụ thuộc vào Bộ Tài chính
Ngày hết hiệu lực 18/06/1949
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 11/B-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 1947

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 11 NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng năm 1945 lập Bộ Canh nông;

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay sát nhập tất cả các Sở, Ty đại chính ( nhân viên nhà cửa, vật liệu, tài liệu, dụng cụ) trong toàn quốc vào Bộ Canh nông.

Điều thứ 2

Sự tổ chức các sở và ty địa chính do nghị định Bộ trưởng Bộ Canh nông ấn định.

Điều thứ 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Canh nông và bộ trưởng Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                              Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1947
Hiệu lực:
06/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/01/1947
Hiệu lực:
29/01/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
31/01/1947
Hiệu lực:
14/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
03/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ