Sắc lệnh 110 Về việc mở lớp huấn luyện cán bộ bình dân học vụ cho đại biểu dân tộc thiểu số

Số, ký hiệu 110
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/06/1946
Ngày hiệu lực 05/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 27/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 110
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 10 ngày 20 tháng 6 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 17 ngày 8 tháng 9 năm 1946 thành lập Nha Bình dân học vụ toàn cõi Việt Nam,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục sau khi thoả thuận với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Bắc bộ,

RA SẮC LỆNH:

Khoản I: Nha Bình dân học vụ Trung ương sẽ mở lớp huấn luyện cán bộ Bình dân học vụ các đại biểu dân tộc thiểu số mỗi khoá mở vào ngày nào sẽ do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục.

Khoản II: Các khoản chi tiết về việc này sẽ do ngân sách Bắc bộ và Trung bộ chịu theo số học trò của mỗi nơi được về học lớp huấn luyện này.

Khoản III: Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục và Chủ tịch U.B.H.C Bắc bộ và Trung bộ chịu trách nhiện thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ