Sắc lệnh 111 Về việc bổ khuyết Điều thứ 62 sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 tổ chức các toà án và ngạch thẩm phán

Số, ký hiệu 111
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/06/1946
Ngày hiệu lực 13/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 27/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 111
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 111 ngày 28 thnags 6 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 tổ chức toà án và các ngành thẩm phán;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều 62 Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 nói trên nay bổ khuyết như say này:

"Đối với những người quê ở một tỉnh Thượng du, nộp đơn xin làm thẩm phán ở một tỉnh Thượng du, Hội đồng tuyển bổ Thẩm phán có thể châm chước ít nhiều về những điều kiện định trong các điều 59 và 61 nói trên.

Đối với những uỷ viên Tư pháp để làm việc từ ngày Chính quyền nhân dân thành lập, mà xét ra có năng lực và được nhân dân tín nhiệm, nếu nay nộp đơn xin làm Thẩm phán sơ cấp ở Trung châu, Hội đồng tuyển bổ Thẩm phán cũng có thể châm chước ít nhiều về những điều kiện định trong điều 59 nói trên."

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1946
Hiệu lực:
03/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/06/1946
Hiệu lực:
05/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1946
Hiệu lực:
13/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ