Sắc lệnh 111/SL Về việc chỉ định các vị vào uỷ ban KCHC khu tả ngạn Hồng hà

Số, ký hiệu 111/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/09/1952
Ngày hiệu lực 09/06/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 111/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 111/SL NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31-12-1949 ấn định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ;

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ thành lập Khu Tả ngạn Hồng hà;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định các vị dưới đây vào Uỷ ban Kháng chiến Hành chính khu Tả ngạn Hồng hà:

Ô. Đỗ Mười: Chủ tịch

Nguyễn Năm Hách: Phó Chủ tịch

Đặng Tính: Uỷ viên

Bùi Hướng Chất: Uỷ viên

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
06/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1960
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ