Sắc lệnh 116 Về việc duyệt nghị định của bộ trưởng bộ tài chính số 139-CT ngày 7 tháng 1 năm 1946 sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các xe hơi vận tải, số 194-CT ngày 5-2-1946 đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các xúc vật đưa làm thịt để ăn hay bán

Số, ký hiệu 116
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/07/1946
Ngày hiệu lực 17/07/1946
Ngày đăng công báo 13/07/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 28/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 116
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Về duyệt y những nghị định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính số 139-TC ngày 07/01/1946 sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng, số 193-TC ngày 05/02/1946 đặt ra các thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải, số 194-TC ngày 05/02/1946 đặt ra các thuế đặc biệt đánh vào các súc vật đưa làm thịt để ăn hay bán

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Nghị định số 139-TC ngày 2-1-46 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng;

Chiểu chi Nghị định số 193-TC ngày 5-2-46 của Bộ Tài chính đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các xe hơi vận tải;

Chiểu chi Nghị định số 194-TC ngày 5-2-46 của Bộ Tài chính đặt ra thuế đặc biệt đánh vào những súc vật (trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa) đưa làm thịt để ăn hay bán;

Chiểu chi tờ Thông tư số 8-TC ngày 18-4-46 định yếu tắc phân biệt phạm vi sắc lệnh với phạm vi nghị định;

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay duyệt y các Nghị định sau đây:

- Nghị định số 139-TC ngày 7-1-46 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng;

- Nghị định số 193-TC ngày 5-2-46 của Bộ Tài chính đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các xe hơi vận tải;

- Nghị định số 194-TC ngày 5-2-46 của Bộ Tài chính đặt ra thuế đặc biệt đánh vào súc vật đưa làm thịt để ăn hay bán.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1946
Hiệu lực:
03/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/06/1946
Hiệu lực:
05/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1946
Hiệu lực:
13/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1946
Hiệu lực:
17/07/1986
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ