Sắc lệnh 116/SL Về việc quy định hệ thống "quân hàm"

Số, ký hiệu 116/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/01/1948
Ngày hiệu lực 25/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 01
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật 109-SL/L11 Về việc Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày hết hiệu lực 14/05/1958
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 116/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 116/SL NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 22/3/1946 và số 71 ngày 22/5/1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25/3/1946 và số 35/SL ngày 19/3/1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt một hệ thống Quân hàm dành cho các nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng không phải là quân nhân những vì nhiệm vụ phải trực tiếp luôn với Quân đội.

Điều thứ 2

Hệ thống Quân hàm này gồm có các cấp bậc từ Hạ sĩ đến Trung tướng.

Điều thứ 3

Về phương diện danh vị và kỷ luật, những nhân viên có quân hàm được quyền hạn và có nhiệm vụ như những quân nhân cùng cấp bậc trong Quân đội Quốc gia.

Điều thứ 4

Quân hàm chỉ thi hành trong thời gian nhân viên tại chức.

Sau thời gian tại chức, nếu một nhân viên được liệt vào ngạch trù bị, thì nhân viên đó được giữ quân hàm.

Một sắc lệnh sau sẽ qui định thể lệ chung cho ngạch trù bị.

Điều thứ 5

Quân hàm bậc Tướng sẽ do sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ xét cấp, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia.

Quân hàm bậc Tá sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xét cấp theo đề nghị của Chủ nhiệm Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng, sau khi ông Tổng chỉ huy y hiệp.

Quân hàm bậc Uý sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xét cấp theo đề nghị của Cục trưởng số quân.

Quân hàm bậc Sỹ sẽ do quyết nghị của Cục trưởng số quân có quân hàm xét cấp, và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt y.

Điều thứ 6

Thể lệ về thăng cấp cũng định như trong qui tắc Quân đội Quốc gia.

Điều thứ 7

Các chi tiết thi hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định.

Điều thứ 8

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1948
Hiệu lực:
20/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ