Sắc lệnh 118 Về việc đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải

Số, ký hiệu 118
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 09/07/1946
Ngày hiệu lực 24/07/1946
Ngày đăng công báo 27/07/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 30/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 118
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét trong thời kỳ kiến thiết quốc gia, cần phải đánh một thứ đảm phụ đặc biệt vào các ngành vận tải để sung vào ngân sách của Bộ Quốc phòng;

Chiểu chi nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 6-2-1946 đã đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các hãng xe hơi vận tải;

Theo lời đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay đặt ra trong toàn cõi Việt Nam một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải: hoả xa, tầu điện, tầu thuỷ, xuồng máy, và thuyền chở hàng hoá.

Đảm phụ đặc biệt này do người hành khách hoặc người có hàng chở phải chịu.

Các cơ quan Chính phủ, công ty, hay tư nhân (bất phân quốc tịch) làm nghề vận tải, phải chịu trách nhiệm thu đảm phụ này thêm vào giá vé hay giá cước, và nộp vào ngân khố theo kỳ hạn định ở dưới đây.

Điều thứ hai

Đảm phụ đánh vào giá vé và giá cước hoả xa và tầu điện định là 10% số tổng thu.

Mỗi tháng trước ngày 16, sở hoả xa, công ty hoả xa hay công ty tầu điện phải làm bản tổng kê số thu hoạch trong tháng trước gửi qua Sở công chính. Sở công chính sau khi sát thực, làm lệnh thu ngân.

Sau khi tiếp được lệnh thu ngân Sở hoả xa, công ty hoả xa hay công ty tầu điện phải nộp ngay số thuế vào ngân khố.

Điều thứ ba

Đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy chở hành khách, định là 10% tính thêm vào giá vé và giá cước hành lý.

Bắt buộc các chủ tầu hay xuồng phải xin Chính phủ công nhận giá vé và giá cước, và phải phát vé cho hành khách; vé phải in giá tiền cước có cuống tồn căn, có in số liên tiếp và những quyển vé đều phải đưa trình Sở thuế quan kiểm dấu trước khi dùng.

Cuối mỗi tuần lễ, Sở thuế quan sẽ chiểu theo các quyển cuống vé, tính số thu của tầu hay xuồng và thu đảm phụ nộp và ngân khố.

Điều thứ tư

Đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá gồm có hai phần:

- Một phần đánh vào giá trị của hàng hoá định là hai phần nghìn.

- Một phần đánh vào trọng lượng của hàng hoá định là 1 $ một tấn.

Đảm phụ này sẽ căn cứ vào tờ khai "thông quan" (passavant hay Acquit à caution) mà tính, và phải nộp ngay tại Sở thuế quan khi trình giấy thông qua cho thuyền, tầu hay xuồng đI.

Điều thứ năm

Nếu tầu hay xuồng vừa chở hành khách vừa chở hàng (ngoài hành lý), thì đảm phụ sẽ áp dụng theo qui tắc của Điều thứ ba và Điều thứ tư trên đây.

Điều thứ sáu

Những đò ngang, và đò dọc miễn đảm phụ đặc biệt này.

Điều thứ bảy

Một ban trinh sát thuộc Nha Thanh tra Tài chính phụ trách kiểm soát các hãng vận tải, ngoài những nhân viên của các cơ quan bảo vệ trật tự công an.

Nếu bắt được sự ẩn lậu trên hoả xa hay tầu điện, các nhân viên kiểm soát đương sự của Sở hoả xa, công ty hoả xa hay công ty tầu điện phải liên đới trách nhiệm về tiền phạt.

Nếu bắt được sự ẩn lậu ở tầu thuỷ, xuồng hay thuyền, thì chủ tầu xuồng hay thuyền phải liên đới trách nhiệm về tiền phạt.

Điều thứ tám

Những người lậu vé hay lậu thuế đều bị phạt gầp năm lần giá vé hay số thuế ẩn lậu.

Điều thứ chín

Đảm phủ đặc biệt này sẽ sung vào quỹ riêng của Bộ Quốc phòng.

Các quy tắc về thôi thu, khiếu nại hay truy tố thuộc loại thuế gián thu đều được áp dụng cho đảm phụ đặc biệt này.

Điều thứ mười

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ