Sắc lệnh 12/SL Về việc ấn định chế độ kiểm duyệt báo chí và các ấn loát phẩm

Số, ký hiệu 12/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/02/1947
Ngày hiệu lực 18/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo năm 1947/6;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 12/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 12 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 1 ngày 20-12-1946 tổ chức các uỷ ban bảo vệ,

Chiểu sắc lệnh số 41 ngày 29-3-1946 ấn định chế độ báo chí,

Chiểu sắc lệnh số 159 ngày 20-8-1946 ấn định chế độ ấn loát phẩm,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các báo chí và sách chỉ được in và phát hành sau khi được Sở Kiểm duyệt Kỳ cho phép.

Song đối với các báo chí Sở Kiểm duyệt Kỳ sẽ cử ở các tỉnh nơi phát hành, nhân viên phụ trách việc kiểm duyệt.

Điều thứ 2

Các ấn loát phẩm khác theo định nghĩa của sắc lệnh số 159 ngày 20 tháng 8 năm 1946 kể trên, sẽ do Uỷ ban kháng chiến khu kiểm duyệt.

Uỷ ban kháng chiến khu sẽ cử nhân viên phụ trách việc kiểm duyệt ở các tỉnh nơi phát hành.

Điều thứ 3

Những ấn loát phẩm đã được Uỷ ban kháng chiến khu cho phép in, có thể lưu hành ở các khu khác.

Điều thứ 4

Nếu Uỷ ban kháng chiến khu không cho phép in, tác giả hoặc người in có thể đệ đơn kháng cáo lên Sở Kiểm duyệt Kỳ. Sở Kiểm duyệt Kỳ sẽ quyết định chung thẩm.

Điều thứ 5

Uỷ ban kháng chiến khu có quyền ra lệnh tịch thu các ấn loát phẩm phát hành tuy không được phép.

Điều thứ 6

Các điều khoản trái với sắc lệnh này đều tạm hoãn thi hành.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ