Sắc lệnh 120/SL Về việc hợp nhất các khu thành liên khu

Số, ký hiệu 120/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/01/1948
Ngày hiệu lực 10/02/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 120/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 120/SL NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 27-11-45 và sắc lệnh số 71 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban bảo vệ và thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-46 thi hành sắc lệnh ấy,

Chiểu sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-47 tổ chức lại các Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 tổ chức các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu sự nhu cầu trong thời kỳ kháng chiến,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các khu 1 và 12 nay hợp nhất làm một liên khu lấy tên là Liên khu 1.

Điều thứ 2

Các khu 2,3 và 11 nay hợp nhất làm một liên khu lấy tên là Liên khu 3.

Điều thứ 3

Các khu 10 và 14 nay hợp nhất làm một Liên khu lấy tên là liên khu 10.

Điều thứ 4

Khu 4 nay đổi tên là Liên khu 4.

Điều thứ 5

Cấp khu nay bãi bỏ. Dùng đầu mối Liên khu là một Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Liên khu.

Điều thứ 6

Các sắc lệnh, nghị định, thông tư v.v... qui định hoặc có liên hệ đến tổ chức khu cũ đều có giá trị đối với tổ chức Liên khu mới.

Điều thứ 7

Uỷ ban kháng chiến Miền Nam nay đổi thành Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính miền Nam Trung Bộ và Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ.

Điều thứ 8

Các vị Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ