Sắc lệnh 121 Sắc lệnh tổ chức của Bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân

Số, ký hiệu 121
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 26/07/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q010-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 121
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1950

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 121/SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 và sắc lệnh số 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng tổng Tư lệnh;

Chiểu đề nghi nghị của Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam gồm có những cơ quan sau đây:

1- Bộ Tổng tham mưu,

2- Tổng cụ Chính trị,

3- Tổng cục cung cấp, trực tiếp giúp Tổng Tư lệnh trong việc chỉ đạo chiến tranh về phương diện quân sự.

4- Đoàn Thanh tra,

5- Văn phòng giúp Tổng Tư lệnh trong việc liên lạc với các cơ quan chính quyền và đoàn thể nhân dân.

Điều 2: Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh tổ chức quân đội, dân quân và chỉ đạo tác chiến.

Bộ Tổng tham mưu gồm có:

a) Cục Tác chiến,

b) Cục Quân báo,

c) Cục Quân huấn,

d) Cục Dân quân,

e) Cục Thông tin Liên lạc.

Bộ Tổng tham mưu do một Tổng tham mưu trưởng điều khiển, có một hay hai Tổng tham mưu phó giúp việc.

Tổng tham mưu trưởng được uỷ quyền của Tổng Tư lệnh chỉ đạo các binh chủng:

Cục Công binh,

Cục Pháo binh,

và các quân hiệu.

Điều 3: Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh chỉ đạo quân đội về phương diện chính trị.

Tổng cục Chính trị gồm có:

a) Ccụ Tổ chức,

b) Cục Tuyên huấn,

c) Cục Địch vận,

d) Cục Quân pháp,

e) Nhà xuất bản Vệ quốc quân.

Tổng cục Chính trị do một Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị điều khiển, có một hay hai Phó Chủ nhiệm giúp việc.

Điều 4: Tổng cục Cung cấp có nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng.

Tổng cục Cung cấp gồm có:

a) Cục Quân lương,

b) Cục Quân y,

c) Cục Quân vụ,

d) Cục Vận tải,

e) Cục Quân giới,

f) Cục Quân trang,

g) Phòng Quân khí.

Tổng cục Cung cấp do một Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp điều khiển,

có kột hay hái Phó Chủ nhiệm giúp việc.

Điều 5: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp đều có một Văn phòng giúp việc hành chính và quản trị các Cục và Nha trực thuộc.

Điều 6: Nhiệm vụ và tổ chức các Cục sẽ do nghịnh của Tổng Tư lệnh ấn định.

Điều 7: Những điều khoản trong các sắc lệnh cũ, trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều 8: Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
01/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
07/06/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ