Sắc lệnh 121 Về việc sửa đổi câu thứ 4 ở Điều thứ 3, Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập

Số, ký hiệu 121
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/07/1946
Ngày hiệu lực 27/07/1946
Ngày đăng công báo 27/07/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 30/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 121
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Số 121 ngày 12 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Câu thứ 4 ở điều thứ 3 trong Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 nay sửa đổi như sau:

"Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể uỷ quyền trưng thu, trưng dụng cho các Uỷ ban hành chính Kỳ, Uỷ ban hành chính thành phố thuộc Bộ Nội vụ hoặc Uỷ ban hành chính hàng tỉnh."

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu Uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1946
Hiệu lực:
17/07/1986
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1946
Hiệu lực:
17/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/07/1946
Hiệu lực:
24/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/07/1946
Hiệu lực:
24/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
31/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ