Sắc lệnh 121/SL Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 35-SL ngày 22-3-1946 ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu và quân phục cho quân đội quốc gia

Số, ký hiệu 121/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/10/1949
Ngày hiệu lực 04/11/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 121/SL NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 và 71 ngày 22-5-1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Điều 4, sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu cho Quân đội Quốc gia Việt Nam nay sửa đổi lại như sau:

"Điều 4 mới- Quyền hạn chuẩn định cấp bậc ấn định như dưới đây:

- Trung đoàn trưởng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Binh;

- Đại đoàn trưởng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậ Sĩ;

- Cục trưỉưng Cục Quân chính chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Binh và bậc Sĩ giúp việc ở Bộ Tổng Tham mưu, các phòng Văn phòng, Sự vụ hoặc Quân vụ Bộ quốc phòng, các Cục hoặc Nha;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Uý và bậc Tá đến cấp Trung tá;

- Chủ tịch Chính phủ chuẩn định cấp bậc cho quân nhân từ Đại tá trở lên."

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnnh thi hành./.

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
24/09/1949
Hiệu lực:
19/01/2038
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực
Ban hành:
06/10/1949
Hiệu lực:
06/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
03/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ