Sắc lệnh 122 Về việc cử cán bộ giữ chức Liên khu trưởng, Liên khu phó, chính trị uỷ viên các liên khu

Số, ký hiệu 122
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/01/1948
Ngày hiệu lực 25/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 122
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 122 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 tổ chức Chính quyền nhân dân;

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 78-SL ngày 3-9-47 tổ chức lại các uỷ ban Kháng chiến Khu;

Chiểu sắc lệnh số 120/SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức các liên khu và thành lập các uỷ bkháng chiến kiêm hành chính liên khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay uỷ:

Ông Chu Văn Tấn làm Liên khu trưởng Liên khi 1

Ông Hoàng Sâm làm Liên khu trưởng Liên khu 3

Ông Vũ Hiên, Liên khu phó, làm quyền Liên khu trưởng Liên Khu 10

Điều thứ 2

Nay uỷ:

Ông Lê Hiến Mai làm Chính trị Uỷ viên Liên Khu 1

Ông Lê quang Hoà làm Chính trị Uỷ viên Liên Khu 3

Ông Song Hào làm Chính trị Uỷ viên Liên Khu 10

Điều thứ 3

Nay cử:

Ông Vương Thừa Vũ làm Liên khu phó Liên Khu 1

Ông Hoàng Minh thảo làm Liên khu phó Liên Khu 3

Ông Lê Trọng Tấn làm Liên khu phó Liên khu 10

Điều thứ 4

Điều động các ông Lê Quang Ba, nguyên Khu trưởng Khu 12, ông Đỗ Đức Kiên, nguyên Chính trị Uỷ viên Khu XI, ông Phan Phúc Tường, nguyên Chính trị Uỷ viên Khu 12, ông Nguyễn Trọng Vinh, nguyên Chính trị Uỷ viên Khu 1, về nhận công tác tại Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Điều thứ 5

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
10/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/01/1948
Hiệu lực:
25/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ