Sắc lệnh 122/SL Về việc đặt bộ phận nhà in và phát hành trong Nha tuyên truyền và văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nha in quốc gia

Số, ký hiệu 122/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/10/1952
Ngày hiệu lực 10/10/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8 và 9/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 122/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 119/SL NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 104-Sl ngày 1-1-1948 sửa đổi do sắc lệnh số 9-SL ngày 25 tháng 2năm 1949 quy định chế độ doanh nghiệp quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 83-SL ngày 24-2-1952 thành lập Nha Tuyên truyền và Vă nghệ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay đặt bộ phận nhà in và phát hành trong Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nhà in Quốc gia.

Điều 2- Nhà in Quốc Gia có nhiệm vụ:

1- Thống nhất tổ chức và quản lý các nhà in của Chính phủ.

2- Điều chỉnh và đảm bảo việc in sách báo, tài liệu của Chính phủ và các đoàn thể nhân dân.

3- Phổ biến lưu thông các sách báo tài liệu trong nhân dân.

4- Giúp đỡ và hướng dẫn việc in và phát hành của các nhà xuất bản tư nhân.

Điều 3- Chi tiết tổ chức Nhà in Quốc gia do nghị định Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 4- Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1960
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1952
Hiệu lực:
22/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ