Sắc lệnh 123/SL Về việc bổ nhiệm ông Lê Khắc phó kỹ sư công chính giữ chức phó giám đốc Nha công chính hoả xa

Số, ký hiệu 123/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/11/1952
Ngày hiệu lực 11/04/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 123/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 123/SL NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 13-4-1946 Tổ chức Bộ Giao thông Công chính ;

Chiểu sắc lệnh số 29-SL ngày 12-5-1952 thành lập Nha Công chính Hoả xa ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính được Hội đồng Chính phủ thông qua,

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1- Nay bổ nhiệm ông Lê Khắc, Phó kỹ sư Công chính, giữ chức Phó Giám đốc Nha Công chính Hoả xa, Bộ Giao thông Công chính.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1952
Hiệu lực:
22/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ