Sắc lệnh 126 Về việc ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy

Số, ký hiệu 126
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/07/1946
Ngày hiệu lực 03/08/1946
Ngày đăng công báo 03/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 31/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 126
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 65 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân và uỷ ban hành chính ở các cấp xã, huyện, tỉnh và kỳ,

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân và Uỷ ban hành chính ở các thị xã và thành phố.

Chiểu Sắc lệnh ngày 29-5-46 cử ông Huỳnh Thúc Kháng xử lý công việc Chủ tịch Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ I

Thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy, nay ấn định theo các điều khoản sau này:

Điều thứ II

Sự thiết lập huyện, tỉnh, thành phố, hoặc sửa đổi địa giới đơn vị ấy sẽ do Sắc lệnh ấn định, chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban hành chính kỳ, và ý kiến của Uỷ ban hành chính tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều thứ III

Sự thiết lập xã, hoặc thị xã, hoặc sự sửa đổi địa giới những đơn vị ấy sẽ do Nghị định Uỷ ban hành chính kỳ ấn định, sau khi căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban hành chính tỉnh và ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều thứ IV

Ở các thành phố, thuộc Bộ Nội vụ hoặc thuộc kỳ sự thiết lập các khu phố hoặc sửa đổi địa giới các khu ấy sẽ do Hội đồng nhân dân quyết nghị, và do Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Uỷ ban hành chính kỳ chuẩn y.

Điều thứ V

Các điều khoản trái với Sắc lệnh này nay bãi bỏ.

Điều thứ VI

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/07/1946
Hiệu lực:
03/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/07/1946
Hiệu lực:
03/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/07/1946
Hiệu lực:
03/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/07/1946
Hiệu lực:
04/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ