Sắc lệnh 127/SL Về việc cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia

Số, ký hiệu 127/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/11/1952
Ngày hiệu lực 11/04/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 127/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 127/SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 sửa đổi do sắc lệnh số(?) ngày 25-2-1949 ấn định những nguyên tắc căn bản về các doanh nghiệp quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 182-SL ngày 4-11-1952 quy định việc quản lý (?) các xí nghiệp quốc gia;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Bộ trưởng Bộ công thương;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ và sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ sắc lệnh số 104 ngày 1 tháng 1 năm 1948 sửa đổi do sắc lệnh số 9-SL ngày 25-2-1949 ấn định các nguyên tắc căn bản về các doanh nghiệp quốc gia.

Điều 2

Trong thời kỳ kháng chiến Thủ tướng Chính phủ ban hành một bản điều lệ doanh nghiệp quốc gia căn cứ vào các nguyên tắc căn bản sau đây:

Doanh nghiệp quốc gia là tổ chức kinh doanh nhằm mục đích xây dựng cơ sở cho nền kinh tế dân chủ nhân dân.

Công nhân và nhân viên của doanh nghiệp quốc gia việc quản lý các doanh nghiệp qua các Uỷ ban quản lý xí nghiệp lập do sắc lệnh số 128-SL.

Doanh nghiệp quốc gia là đơn vị kinh doanh tự trị có vốn..(?)..

Điều 3

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ