Sắc lệnh 128/SL Về việc thành lập các Uỷ ban Quản lý xí nghiệp

Số, ký hiệu 128/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/11/1952
Ngày hiệu lực 11/04/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 128/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 128/SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh 29-SL ngày 12-3-1947 và các sắc lệnh, nghị định tiếp theo, quy định những sự giao dịch về việc làm công giữa chủ và công nhân;

Chiểu sắc lệnh số 118-SL ngày 18-10-1949 ban hành chế độ Uỷ ban xí nghiệp cho các xí nghiệp quốc gia;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để thực hiện quản lý dân chủ các xí nghiệp quốc gia, sẽ thành lập tại các xí nghiệp có từ 50 công nhân trở lên Uỷ ban quản lý xí nghiệp.

Điều 2

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Uỷ ban quản lý xí nghiệp sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 3

Sắc lệnh 118-SL ngày 18-10-1949 nay bãi bỏ.

Điều 4

Các ông Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/09/1952
Hiệu lực:
22/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/12/1952
Hiệu lực:
16/12/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ