Sắc lệnh 129 Về việc sửa đổi những Điều thứ nhất và thứ hai Sắc lệnh số 48 ngày 10 tháng 4 năm 1946 đặt ra đảm phụ quốc phòng

Số, ký hiệu 129
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/07/1946
Ngày hiệu lực 03/08/1946
Ngày đăng công báo 03/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 31/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 129
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Sửa đổi những điều thứ nhất và thứ hai sắ lệnh số 48 ngày 10/04/1946 đặt ra đảm phụ quốc phòng

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 48 ngày 10-4-1946 đặt ra đảm phụ quốc phòng;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ nhất trong Sắc lệnh số 48 ngày 10-4-1946 nay sửa đổi như sau này:

"Nay thiết lập trong toàn cõi Việt Nam một thứ Đảm phụ đặc biệt gọi là Đảm phụ Quốc phòng chỉ thu trong niên khoá 1946".

Điều thứ hai

Điều thứ hai trong Sắc lệnh số 48 ngày 10-4-46 này sửa đổi như sau này:

"Đảm phụ Quốc phòng có hai phần:

1- Đảm phụ chính

2- Đảm phụ tỷ lệ

Đảm phụ chính thu vào công dân Việt Nam từ 18 đến 65 tuổi bất phân nam nữ, trừ những trường hợp được miễn kể ở Điều thứ 4 dưới đây.

Đảm phụ tỷ lệ thu vào công dân Việt Nam không phân hạng tuổi và các đoàn thể có pháp quyền kể ở Điều thứ 5 dưới đây.

Đảm phụ chính sẽ nộp tại địa phương mình ở. Đảm phụ tỷ lệ sẽ nộp ở nơi mình nộp các thứ thuế chính làm căn bản cho đảm phụ tỷ lệ."

Điều thứ ba

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Bắc, Trung, Nam kỳ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
31/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
16/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/07/1946
Hiệu lực:
03/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/07/1946
Hiệu lực:
03/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ