Sắc lệnh 13/SL Về việc cấm chỉ sự xuất cảng, nhập cảng các thứ hàng

Số, ký hiệu 13/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/02/1947
Ngày hiệu lực 03/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 13/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 13 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình hình hiện thời,

RA SẮC LỆNH

Khoản 1

Kể từ ngày ban bố sắc lệnh này cho đến khi có lệnh mới thì trong toàn thể nước Việt Nam sự xuất cảng nhập cảng tất cả các thứ hàng đều cấm.

Khoản 2

Một nghị định sẽ ấn định chi tiết sự thi hành sắc lệnh này.

Khoản 3

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc dân kinh tế, Tư pháp, Tài chính và Quốc gia chiểu theo sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ