Sắc lệnh 138 Về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên trong Ban thường vụ và Ban thường trực Quốc hội

Số, ký hiệu 138
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/07/1946
Ngày hiệu lực 08/08/1946
Ngày đăng công báo 17/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 33/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 245/SL Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị trong ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội
Ngày hết hiệu lực 29/10/1948
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 138
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 138 ngày 24 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Những vị trong Ban Thường vụ và Ban Thường trực Quốc hội, không thuộc một ngạch công chức nào được hưởng, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1946, một khoản phụ cấp hàng tháng ấn định là:

Uỷ viên Ban Thường vụ 600$

Uỷ viên Ban Thường trực 500$

Bí thư trưởng Ban Thường trực 400$

Điều thứ hai

Những công chức chính ngạch, làm có hợp đồng, làm công nhật hay làm khoản tháng, giữ một chức vụ kể trên, được giữ nguyên lương bổng theo trật tự cũ, nếu số lương bổng cũ to hơn số tiền phụ cấp nói trên.

Nếu số lương bổng cũ nhỏ hơn số tiền phụ cấp nói trên, những công chức ấy được hưởng phụ cấp này và thôi không lĩnh lương bổng cũ.

Điều thứ 3

Phụ cấp hay lương bổng các vị trong Ban Thường vụ và ban Thường trực Quốc hội sẽ do quỹ toàn quốc (chương "Chi phí về Quốc hội") trả.

Điều thứ 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ