Sắc lệnh 139 Về việc sáp nhập vào ngân sách toàn quốc các cơ quan đại phương canh nông, thú y và thuỷ nông

Số, ký hiệu 139
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/07/1946
Ngày hiệu lực 01/01/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 32/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 139
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 139 ngày 19 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu ngân sách Toàn quốc Việt Nam niên khoá 1946;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi đã thoả thuận với Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Khoản 1

Các cơ quan địa phương Canh nông, Thú y, Thuỷ lâm trước thuộc Ngân sách các Kỳ, nay sáp nhập vào Ngân sách Toàn quốc Việt Nam.

Khoản 2

Các khoản chi và thu của các cơ quan ấy trước thuộc Ngân sách các Kỳ, nay thuộc Ngân sách Toàn quốc (Bộ Canh nông).

Tiền sửa chữa, gìn giữ các động sản và bất động sản của các cơ quan ấy trước giả vào Ngân sách các Kỳ, nay cũng giả vào Ngân sách Toàn quốc.

Khoản 3

Ngân sách các Kỳ sẽ hoàn lại Ngân sách Việt Nam những món chi thuộc về niên khoá 1945 và những niên khoá trước mà Ngân sách Việt Nam đảm nhận sau ngày 1 tháng 1 năm 1946.

Trái lại, Ngân sách Việt nam sẽ trả lại Ngân sách các Kỳ những món thu thuộc về niên khoá 945 và những niên khoá trước mà các Ngân sách Việt Nam thâu nhập sau ngày 1 tháng 1 năm 1946.

Khoản 4

Những điều khoản trong Sắc lệnh này được dùng từ ngày 1 tháng 1 năm 1946.

Khoản 5

Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch U.B. H.C các Kỳ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ