Sắc lệnh 139/SL Sắc lệnh về việc cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội

Số, ký hiệu 139/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 01/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 139/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 139/SL NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 71 ngày 22-3-46 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội y hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

 

PHẨM VẬT ỦNG HỘ

Điều thứ 1

Trong thời kỳ kháng chiến, nếu việc cung cấp cho bộ đội trở nên hết sức khó khăn, thì các đơn vị quân đội, từ Trung đoàn trưởng trở lên, có thể cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội.

Điều thứ 2

Tặng phẩm có thể là:

1- Phẩm vật như thóc gạo, thực phẩm, quần áo, vải sợi, thuốc v. v... quân dụng hoặc các nguyên liệu để chế tạo quân giới.

2- Tiền.

3- Các bất động sản ruộng đất, nhà cửa, v.v...) để có thể thu hoa lợi dùng vào việc cung cấp cho bộ đội hoặc có thể dùng làm cơ sở cho mọi việc sản xuất quốc phòng.

 

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ 3

Các Khu và các Trung đoàn phải có Bộ quốc phòng cho phép mới được cổ động và thu nạp.

Nhưng Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền quyết định cho Khu.

Còn Trung đoàn không có quyền quyết định.

Điều thứ 4

Nếu xét rằng các phẩm vật ủng hộ đã tạm đủ trong thời gian cần thiết, Bộ Quốc phòng có thể cho lệnh đình chỉ việc nhận ủng hộ.

Trong trường hợp uỷ quyền cho Khu quyết định, thì Khu có thể cho lệnh đình chỉ.

Biên lai danh dự và bằng danh dự

Điều thứ 5

Mỗi khi nhận phẩm vật ủng hộ thì tuỳ trường hợp, quân đội sẽ tặng:

1- Một biên lai danh dự trong có đề

"Bộ đội nhớ ơn"

2- Hoặc thêm một bằng danh dự trong có đề

"Tổ quốc ghi công"

Biên lai danh dự sẽ do Trung đoàn hoặc Khu tặng. Bằng danh dự sẽ do Bộ Quốc phòng tặng.

Điều thứ 6

Những người được biên lai danh dự và bằng danh dự sẽ được biệt đãi ở địa phương.

 

KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG

Điều thứ 7

Việc quyết định sử dụng các tặng phẩm và việc kiểm tra đều do Bộ Quốc phòng phụ trách. Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền cho Khu về việc quyết định sử dụng.

 

THI HÀNH

Điều thứ 8

Bộ Quốc phòng sẽ ấn định mọi chi tiết để thi hành sắc lệnh này.

Về cách biệt đãi ở địa phương nói trong điều thứ 6 thì liên Bộ Quốc phòng - Nội vụ cùng ấn định.

 

Điều thứ 9

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ