Sắc lệnh 140 Về việc thành lập một cơ quan bán sách và địa đồ do Sở Địa chất phát hành thuộc Bộ Quốc dân kinh tế

Số, ký hiệu 140
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/07/1946
Ngày hiệu lực 10/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 140
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 140 ngày 26 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức bộ quốc dân Kinh tế;

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cho đặt tại Sở Địa chất (Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ bộ quốc dân Kinh tế) một cơ quan bán những sách và địa đồ do sở Địa chất phát hành.

Điều thứ 2

Viên chức phụ trách việc bán sách và bản đồ ấy sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế cử.

Điều thứ 3

Các sách địa đồ có thể bán cho các công sở Việt Nam và những cử nhân nào xét ra cần đến.

Điều thứ 4

Viên chức phụ trách việc bán sách và địa đồ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tạm giữ những số tiền thu được, và cứ cuối tháng phải đem nộp những số tiền ấy vào Ngân khố.

Điều thứ 5

Những số tiền thu nhập ấy về năm 1946 sẽ ghi vào chương 27, khoản 2 trong Ngân sách Việt Nam và về những năm sau, vào chương tương đương.

Điều thứ 6

Những số tiền thu nhập ấy về năm 1946 sẽ ghi vào chương 27, khoản 2 trong ngân sách Việt Nam và về những năm sau, vào chương tương đương.

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ