Sắc lệnh 140/SL Sắc lệnh thành lập Cục tiếp tế vận tải trong bộ Kinh tế

Số, ký hiệu 140/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/02/1948
Ngày hiệu lực 15/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 140/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 140 NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu nghị quyết ngày 15-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu nghị định ngày 9-6-47 tổ chức Bộ Kinh tế (Khu, Tỉnh),

Chiểu sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 qui định các nguyên tắc căn bản chế độ doanh nghiệp quốc gia,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay thành lập Cục Tiếp tế Vận tải trong Bộ Kinh tế và bãi bỏ Nha Tiếp tế thành lập do nghị định ngày 15-11-1946,

Điều thứ 2

Cục Tiếp tế Vậm tải sẽ tổ chức theo chế độ một doanh nghiệp quốc gia, có tính cách doanh nghiệp hoàn toàn mà điều lệ căn bản đã qui định trong sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 về các doanh nghiệp quốc gia.

Điều thứ 3

Cục Tiếp tế Vận tải do một Cục trưởng điều khiển, Cục trưởng có một Phó Cục trưởng giúp việc. Cục trưởng do sắc lệnh bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể cử những thanh tra đề kiểm sát công việc và sổ sách.

Điều thứ 4

Cục Tiếp tế Vận tải sẽ có một điều lệ qui định cách thức và điều kiện hoạt động, Điều lệ sẽ do Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định.

Điều thứ 5

Cục Tiếp tế Vận tải sẽ được cấp một số tiền, lần đầu tiên là ba triệu đồng.

Điều thứ 6

Tài sản Nha Tiếp tế sẽ thanh toán và giao cho Tiếp tế Vận tải quản trị.

Các nhân viên Nha Tiếp tế, trừ các nhân viên điều khiển, sẽ xung vào các ngạch Cục Tiếp tế Vận tải.

Điều thứ 7

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

    

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
01/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
29/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ