Sắc lệnh 142-NV/CC Về việc tu chính Điều thứ 2 Sắc lệnh số 75 ngày 17 tháng 12 năm 1945 về việc trưng tập công chức

Số, ký hiệu 142-NV/CC
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/07/1946
Ngày hiệu lực 14/08/1946
Ngày đăng công báo 17/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 33/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 142-NV/CC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Tu chỉnh sắc lệnh số 75-NV/CC ngày 17/12/1945 về việc trưng tập công chức

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 75-NV/CC ngày 17-12-1945 về việc trưng tập công chức;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều thứ 2 của Sắc lệnh số 75-NV/CC ngày 17-12-1945 kể trên, nay tu chỉnh như sau này:

"Điều thứ 2 (mới) - Một viên chức tòng sự tại một sở tại một công sở nào không tuân theo Sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt như sau đây:

1- Về phương diện chuyên nghiệp

a) Nếu là công chức tạm thời (công nhật, làm việc có hợp đồng...): sẽ bị thải hồi vì kỷ luật.

b) Nếu là công chức chính ngạch: sẽ phải đưa ra Hội đồng kỷ luật, để trừng phạt theo những cách định trong quy tắc chung. Tuy nhiên, nếu có công lệnh mà chính công chức phạm lỗi ký nhận, đòi đến sở để hỏi, mà công chức phạm lỗi không đến, tỏ rằng không tuân lệnh trên thì công chức đó có thể bị cách chức ngay mà không cần đưa ra Hội đồng kỷ luật xét.

Việc trừng phạt về phương diện chuyên nghiệp sẽ do quyết định của cấp có quyền tuyên bố công chức phạm lỗi (Bộ trưởng hay Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kỳ).

2- Về phương diện pháp luật

Ngoài sự trừng phạt về phương diện chuyên nghiệp nói trên, công chức tự tiện bỏ việc có thể bị truy tố trước toà án để trừng phạt theo Điều 12 của Sắc lệnh số 68 ngày 30-11-1945.

Việc truy tố trước toà án sẽ do quyết định của cấp có quyền tuyên bố công chức phạm lỗi (Bộ trưởng hay Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kỳ) sau khi thoả hiệp cùng Bộ trưởng Bộ Nội Vụ".

Điều 2

Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Bắc, Trung và Nam kỳ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/07/1946
Hiệu lực:
08/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1946
Hiệu lực:
10/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1946
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ