Sắc lệnh 145 Sắc lệnh đặt một đảm phụ đặc biệt đánh thêm vào cước phí bưu kiện

Số, ký hiệu 145
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/08/1946
Ngày hiệu lực 21/08/1946
Ngày đăng công báo 24/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 34/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 145
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về đặt một đảm phụ đặc biệt đánh thêm vào cước phí bưu kiện

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 97 ngày 5 tháng 6 năm 1946 tăng các thứ thuế bưu chính, điện tín và điện thoại;
Chiểu Sắc lệnh số 116 ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính,
Hội đồng Chính phủ thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 1946, các bưu kiện phải chịu một đảm phụ 10% đánh thêm vào cước phí.

Điều thứ hai. Đảm phụ đặc biệt nay hàng tháng sẽ nộp vào ngân khố quỹ Bộ Quốc phòng.

Điều thứ ba. Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chính, Bộ Quốc phòng thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/07/1946
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ