Sắc lệnh 147 Sắc lệnh tổ chức bậc học cơ bản

Số, ký hiệu 147
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/08/1946
Ngày hiệu lực 25/08/1946
Ngày đăng công báo 24/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 34/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 147
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về tổ chức bậc học cơ bản

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 119 ngày 9-7-46 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục;

Chiểu theo Sắc lệnh số 44 ngày 10-10-45 thiết lập Hội đồng Cố vấn Học chính;

Chiểu theo Sắc lệnh số 146 ngày 10-8-46 tổ chức các bậc học trong toàn quốc;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục;

Sau khi đã trình Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Bậc học cơ bản mục đích ban phát một cái học thức tối thiểu và có một cái giáo dục căn bản cho tất cả các trẻ em trai gái từ bảy tuổi trở lên.

Điều thứ 2

Bậc học cơ bản không phải trả học phí và bắt đầu từ năm 1950 sẽ là bậc học cưỡng bách. Sự cưỡng bách ấy sẽ tuỳ theo tình trạng kinh tế và xã hội trong nước mà thi hành dần làm nhiều thời kỳ theo thủ tục do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục ấn định sau.

Điều thứ 3

Bậc học cơ bản sẽ dạy trong các trường cơ bản của Chính phủ hay của tư nhân hoặc đoàn thể mở ra. Những trường công do ngân sách xã, tỉnh hay kỳ đài thọ. Mỗi xã hay liên xã ít ra phải có một trường cơ bản đủ các lớp học.

Điều thứ 4

Những trường cơ bản của tư nhân hay đoàn thể mở phải theo thể lệ do Bộ Quốc gia giáo dục ấn định, và phải đặt dưới quyền kiểm soát của Chính phủ.

Điều thứ 5

Hạn học bậc cơ bản là 4 năm. Mỗi năm là một lớp. Các lớp gọi là: lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, lớp tư. Học sinh không được học một lớp qua hai năm. Những lớp đặc biệt sẽ thu nhận các học sinh bất thường vì trí tuệ phát triển chậm chạp.

Điều thứ 6

Những môn dạy trong chương trình bậc học cơ bản chia ra làm hai phần: một phần giáo huấn và một phần dưỡng dục. Phần giáo huấn dạy trẻ em những điều thường thức cần thiết để chúng có một cái học vấn tối thiểu và gồm các môn này: tập đọc, tập viết, học tiếng, văn phạm, chính tả, tập làm văn, lịch sử Việt Nam, địa dư và đặc biệt địa dự Việt Nam, tính và đo lường, khoa học thường thức cùng ứng dụng của nó vào vệ sinh, nông phố và công nghệ, những điều sơ lược về môn học dụng cụ (lớp cao đẳng).

Phần dưỡng dục luyện cho trẻ em những tập quán tốt và làm phát triển những năng khiếu về tinh thần cùng thân thể của chúng, mục đích cho chúng được lĩnh thụ một nền giáo dục tổng quát. Phần này có các môn đức dục và công dân giáo dục, vẽ, thủ công, thể dục, hát, trò chơi và hoạt động thiếu nhi có hướng dẫn. ở các trường cơ bản nữ học, dạy thêm nữ công (gia chánh và dương nhi). Tất cả các môn học tập đều dạy bằng Việt ngữ.

Điều thứ 7

Chương trình chi tiết bậc học cơ bản và cách phân phối giờ dạy các môn ở từng lớp sẽ do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Điều thứ 8

Học sinh xin vào các lớp cơ bản phải theo thể lệ hạn tuổi sau đây:

Lớp tư: từ 7 tuổi đến 10 tuổi Tuổi học tính đến ngày 31-12 năm xin vào học.

Lớp ba: từ 8 tuổi đến 11 tuổi

Lớp nhì: từ 9 tuổi đến 12 tuổi

Lớp nhất: từ 10 tuổi đến 13 tuổi

Trong thời kỳ chuyển tiếp, hạn tuổi có thể định rộng hơn do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Điều thứ 9

Học hết bốn lớp cơ bản, học sinh sẽ thi tốt nghiệp giáo dục cơ bản sẽ do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Điều thứ 10

Các lớp cơ bản con trai sẽ do nam giáo viên điều khiển, các lớp cơ bản con gái sẽ do nữ giáo viên trông nom trừ ra những trường hợp đặc biệt có thể dùng nữ giáo viên ở lớp dự bị và sơ đẳng trong một trường con trai.

Điều thứ 11

Các nam nữ giáo viên ở các trường cơ bản phải quá 18 tuổi. Hiệu trưởng một trường cơ bản phải ít ra là 21 tuổi ngoài các điều kiện chuyên môn do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Điều thứ 12

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ