Sắc lệnh 149 Sắc lệnh trong danh từ uỷ ban kiêm hành chính từ nay bỏ chữ kiêm các UBKC kiêm HC cũ nay gọi là UBKCHC

Số, ký hiệu 149
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/03/1948
Ngày hiệu lực 14/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 149
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 149/SL NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và sắc lệnh số 71 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-1947 tổ chức lại các Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-47 tổ chức các Uỷ ban kháng chiến hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu sắc lệnh 120/SL ngày 25-2-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong danh từ Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính từ nay bỏ chữ "kiêm". Các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính cũ từ nay lấy tên là Uỷ ban kháng chiến hành chính (viết tắt U.B.K.C.H.C).

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và ông Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
09/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
10/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ