Sắc lệnh 151/SL Sắc lệnh ấn định thành phần UBKCHC các cấp

Số, ký hiệu 151/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/03/1948
Ngày hiệu lực 10/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 151/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 151/SL NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân,

Chiểu sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ,

Chiểu sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 tổ chức các uỷ ban kháng chiến hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu sắc lệnh số 120/SL ngày 25-2-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu sắc lệnh số 148/SL ngày 25-3-1948 bãi bỏ các danh từ phủ, châu, quận,

Chiểu sắc lệnh số 149/SL ngày 29-3-48 bỏ chữ kiêm trong danh từ Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính,

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Liên bộ họp ngày 21-2-1948,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Thành phần Uỷ ban kháng chiến hành chính tại mỗi cấp nay định như sau:

- Cấp xã: 5 uỷ viên hành chính do Hội đồng nhân dân xã bầu và do cấp trên công nhận; 2 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự cộng tất cả là bảy uỷ viên.

- Cấp huyện: 3 uỷ viên hành chính do các Hội đồng nhân dân xã trong huyện bầu và do cấp trên công nhận; 4 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự, cộng tất cả là 7 uỷ viên.

- Cấp tỉnh: 3 uỷ viên hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và do cấp trên công nhận; 4 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự, cộng tất cả là 7 uỷ viên.

- Cấp Liên khu: 5 uỷ viên do cấp trên chỉ định, trong đó có 1 uỷ viên hành chính và 1 uỷ viên quân sự.

Điều 2

Việc công nhận hay chỉ định các uỷ viên mỗi cấp do cấp trên đề nghị và cấp trên cách 1 bực quyết định và cấp bằng.

- Uỷ viên kháng chiến hành chính xã do uỷ ban kháng chiến hành chính huyện đề nghị, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên kháng chiến hành chính huyện do Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh đề nghị, Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên kháng chiến hành chính tỉnh do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu đề nghị, Bộ Nội vụ được uỷ nhiệm của Hội đồng Chính phủ quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên quân sự trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu do Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy đề nghị, các uỷ viên khác do Bộ Nội vụ đề nghị, đều do Chủ tịch Chính phủ ra sắc lệnh chỉ định và cấp bằng.

Điều 3

Việc thay thế các uỷ viên bất lực hoặc khuyết cũng theo thủ tục định trong điều 1 và 2 nói trên.

Điều 4

Các điều trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 5

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ