Sắc lệnh 152/SL Sắc lệnh định những người ra ứng cử vào UBKCHC mà không có chân trong Hội đồng nhân dân thì cũng coi như hội viên cuả hội đồng ấy

Số, ký hiệu 152/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/03/1948
Ngày hiệu lực 09/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 152/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1948

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 152/SL NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 tổ chức chính quyền nhân dân,

Chiểu sắc lệnh số 1/SL ngày 20-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ,

Chiểu sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-47 thành lập các Uỷ ban kháng chiến hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu sắc lệnh số 129/SL ngày 5-2-48 thêm 1 khoản vào điều 1 sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946, cho phép bầu lại Hội đồng nhân dân xã trong những trường hợp đặc biệt,

Chiểu sắc lệnh số 149/SL ngày 25-3-48 bỏ chữ "kiêm" trong danh từ Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 150/SL ngày 25-3-48 quy định các Hội đồng nhân dân trong những vùng địch kiểm soát hay uy hiếp;

Chiểu sắc lệnh số 151/SL ngày 25-3-48 ấn định thành phần và thủ tục tuyển cử các uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến hành chính,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều một

Trong những trường hợp bầu lại một hay nhiều uỷ viên hành chính trong Uỷ ban kháng chiến hành chính mỗi cấp thì người ra ứng cử có thể là người ngoài Hội đồng nhân dân.

Điều hai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
02/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1948
Hiệu lực:
09/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ