Sắc lệnh 156/SL Về việc thành lập Nha Giao thông và Nha Công chính thuộc Bộ giao thông Công chính

Số, ký hiệu 156/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/04/1953
Ngày hiệu lực 01/01/1960
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1953;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 156/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 156/SL NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 13 tháng 4 năm 1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 29-SL ngày 12 tháng 6 năm 1951 thành lập Nha Công chính Hoa xã;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bãi bỏ Nha Công chính Hoa xã thành lập do sắc lệnh sô 29-SL ngày 12 tháng 6 năm 1951.

Điều 2: Nay thành lập tại Bộ Giao thông Công chính:

1- Nha Giao thông, phụ trách các đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường sông.

2- Nha Công chính, phụ trách các công tác thuỷ nông, đê điều, vận tải và các công tác công chính khác.

Điều 3: Chi tiết tổ chức Nha Giao thông và Nha Công chính và các cơ quan chuyên môn trực thuộc hai Nha ấy ở các khu và tỉnh do nghị định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính quy định.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/03/1953
Hiệu lực:
03/01/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/04/1953
Hiệu lực:
04/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1953
Hiệu lực:
01/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ