Sắc lệnh 156/SL Sắc lệnh toà án nhân dân Liên khu tổ chức

Số, ký hiệu 156/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/11/1950
Ngày hiệu lực 02/12/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 13/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 156/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1950

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 156/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức các toà án;

Chiểu sắc lệnh số 21 ngày 14-2-1946 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức toà án quân sự;

Chiểu sắc lệnh số 85-SL ngày 22-5-1950 về việc bầu hội thẩm toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Tại mỗi liên khu sẽ thiết lập một toà án nhân dân liên khu khi nào có điều kiện.

Toà án nhân dân liên khu sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính phủ thiết lập.

Điều 2: Toà án nhân dân liên khu gồm có:

- Một công tố uỷ viên và một hoặc hai phó công tố uỷ viên do nghị định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định;

- Các hội thẩm nhân dân liên khu do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo sắc lệnh số 85-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 cho toà phúc thẩm;

- Các thẩm phán do nghị định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.

Điều 3: Chánh án toà án nhân dân liên khu do các hội thẩm nhân dân và thẩm phán ngồi xử bầu ra.

Điều 4: Tại phiên toà ngồi xử sẽ có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt, thành phần phiên toà có thể gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân.

Điều 5: Toà án nhân dân liên khu có thẩm quyền của toà phúc thẩm và của toà án quân sự.

Điều 6: Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có thể đề nghị lên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ giao cho toà án nhân dân tỉnh xử cả việc thuộc thẩm quyền toà án quân sự.

Điều 7: Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy dịnh chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 8: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
26/07/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1950
Hiệu lực:
22/11/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ