Sắc lệnh 159 Sắc lệnh đặt ra sự kiểm duyệt các thứ ấn loát phẩm

Số, ký hiệu 159
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/08/1946
Ngày hiệu lực 04/09/1946
Ngày đăng công báo 07/09/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc luật 003/SLT Về quyền tự do xuất bản
Ngày hết hiệu lực 03/07/1957
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 159
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về đặt ra sự kiểm duyệt các thứ ấn loạt phẩm

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Ban thường trước Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sắc lệnh này sẽ áp dụng cho các thứ ấn loát phẩm, sách, tranh vẽ, bản đàn, địa đồ, ảnh, quảng cáo v.v... bất cứ in bằng cách nào (in máy, in gô, in da, in thạch, v.v...) dù để bán hay phát không.

Trước khi ấn hành, các nhà xuất bản, ấn loát hoặc tác giả phải đệ lên sở Kiểm duyệt (cấp ký), giấy khai tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp mình, cùng hai bản thảo để kiểm duyệt.

Sở Kiểm duyệt (Cấp ký) sẽ phát biên lai cho người khai.

Điều thứ 2

Sở Kiểm duyệt nên cho in, hay không cho in, cũng phái trả lại một bản thảo và báo tin cho người dùng xin phép in, trong một thời hạn lâu nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản thảo. Đối với những ấn loát phẩm vào trường hợp đặc biệt không thể giả lại trong thời hạn nói trên, sở Kiểm duyệt phải báo trước cho người dùng xin phép biết.

Điều thứ 3

Các ấn loát phẩm được xuất bản và lưu hành, bắt buộc phải in rõ ở trang cuối rằng ấn loát phẩm đã được phép của sở Kiểm duyệt (cấp ký) cho in ngày mấy số mấy. Khi tái bản cũng cần phải đưa kiểm duyệt.

Điều thứ 4

Ấn loát phẩm nào in xong cũng phải đem hai bản lưu trữ ở sở Kiểm duyệt 48 giờ trước khi phát hành.

Điều thứ 5

Về một vài loại ấn loát phẩm do sở Kiểm duyệt kỳ sẽ chỉ định sau, sở Kiểm duyệt kỳ sau khi được thoả hiệp của Uỷ ban hành chính kỳ có thể uỷ quyền cho các Uỷ ban hành chính các tỉnh phụ trách.

Điều thứ 6

Một tác phẩm đã được sở Kiểm duyệt một kỳ cho phép có thể mang in ở một kỳ khác sau khi đã đưa trình giấy phép cho Sở Kiểm duyệt ở kỳ nói sau.

Điều thứ 7

Những ấn loạt phẩm xuất bản và phát hành trái với Điều thứ 1, thứ 3, thứ 4 và thứ 6, sẽ bị tịch thu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể ra nghị định cấm lưu hành.

Nếu cứ xuất bản, dù không được phép in, hoặc cứ lưu hành sau khi bị tịch thu hoặc bị cấm, thì người xuất bản, người in và người bán ấn loát phẩm sẽ bị phạt tiền từ 500$ đến 5.000$.

Ngoài sự tịch thu các ấn loát phẩm in trái phép, nhà in, nhà xuất bản và nhà bán ấn loát phẩm có thể bị đóng cửa.

Người đi phát và người tàng trữ ấn loát phẩm đã bị cấm có thể bị phạt tiền từ 100$ đến 1.000$.

Điều thứ 8

Các điều lệ trái với Sắc lệnh này nay bãi bỏ.

Điều thứ 9

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ