Sắc lệnh 168 Sắc lệnh thiết lập Viện vi trùng học Việt nam Thuận hoá

Số, ký hiệu 168
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/08/1946
Ngày hiệu lực 11/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 37/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 168
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 168 ngày 27 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét hiện tình ở Trung bộ cần phải có một Viện Vi trùng học để cung cấp các thuốc sinh hoá cho các bệnh viện ở Trung bộ;

Chiểu chi Thông tư ngày 18 tháng 4 năm 1946 ấn định phạm vi các Sắc lệnh và nghị định;

Chiểu chi đề nghị của Bộ trưởng bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất- Nay thiết lập ở Trung bộ Việt Nam tại Thuận Hoá một cơ quan nghiên cứu và xét nghiệm lấy tên là Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá để bổ túc cho nền y tế bằng cách sản xuất các thuốc sinh hoá và nghiên cứu, xét nghiệm về vi trùng học theo phương pháp pasteur.

Khoản thứ hai- Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá sẽ đạt được quyền kiểm soát trực tiếp của ông Giám đốc Y tế Trung bộ.

Khoản thứ ba - Ông Giám đốc Viện Vi trùng Thuận Hoá và các ông chủ sự phòng chuyên môn đều do ông Bộ trưởng bộ Xã hội tuyên bố theo lời đề nghị của ông Giám đốc Nha Y tế Trung ương. Ông Bộ trưởng bộ Xã hội có thể uỷ quyền cho ông Giám đốc Nha Y tế Trung bộ dễ bề dùng các nhân viên khác.

Khoản thứ tư- Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá sẽ do ngân sách Trung bộ đảm nhận.

Khoản thứ năm- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ