Sắc lệnh 169/SL Sắc lệnh đặt ở mỗi Liên khu UBHC một Sở Lao động

Số, ký hiệu 169/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 169/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 169/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 64 ngày 8-3-46 tổ chức các cơ quan Lao động,

Chiểu sắc lệnh số 226 ngày 28-11-46 tổ chức lại Bộ Lao động trong Chính phủ hiện thời,

Chiểu sắc lệnh số 29-SL ngày 12-3-47 quy định chế độ công nhân trong toàn cõi Việt Nam,

Xét cần phải tổ chức các cơ quan Lao động cho thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến hiện thời,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động,

Sau khi hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt ở mỗi Liên khu Kháng chiến Hành chính trong toàn cõi Việt Nam một Sở Lao động do một viên Giám đốc điều khiển, Giám đốc Sở Lao động sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động bổ nhậm.

Điều 2

Sở Lao động Liên khu có nhiệm vụ thực hiện chương trình hoạt động của Bộ Lao động trong phạm vi Liên khu.

Điều 3

ở tỉnh nào xét ra quan hệ về phương diện Lao động sẽ đặt một Ty Lao động do Trưởng Ty Lao động phụ trách. Trưởng Ty Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động bổ nhậm.

ở tỉnh nào không có Ty Lao động, thì Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có nhiệm vụ thi hành những chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Trong trường hợp này, một uỷ viên trong UBKCHC tỉnh sẽ phụ trách riêng vấn đề lao động cho có chuyên trách.

Điều 4

Giám đốc Sở Lao động Liên khu điều khiển Ty Lao động và các uỷ viên Lao động các tỉnh thuộc phạm vi Liên khu.

Điều 5

Sự liên quan giữa Sở và Ty Lao động với UBKCHC khu và tỉnh cũng giống như sự liên quan giữa UBKCHC và các cơ quan chuyên môn khác.

Điều 6

Chi tiết thi hành sắc lệnh này do nghị định của Bộ trưởng bộ Lao động ấn định sau.

Điều 7

Những luật lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 8

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ