Sắc lệnh 17/SL Về việc cải tổ sở khẩn hoang di dân trong nha nông chính thành nha "khẩn hoang di dân" trong Bộ canh nông

Số, ký hiệu 17/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1947
Ngày hiệu lực 16/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 17/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 17 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng chính phủ lập bộ Canh nông;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cải tổ Sở Khẩn hoang di dân trong Nha Nông chính thành Nhà Khẩn hoang di dân trong Bộ Canh nông.

Điều thứ 2

Sự tổ chức Nha Khẩn hoang di dân sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Canh nông ấn định.

Điều thứ 3

Nha Khẩn hoang di dân do một Giám đốc điều khiển. Giám đốc có ban Phó Giám đốc giúp việc.

Điều thứ 4

Giám đốc và Phó Giám đốc do sắc lệnh Chủ tịch Chính phủ bổ nhiệm.

Điều thứ 5

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/02/1947
Hiệu lực:
17/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
03/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
18/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/02/1947
Hiệu lực:
27/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
16/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ