Sắc lệnh 170 Sắc lệnh cấp thêm cho các viên chức, hoặc quả phụ, cô nhi viên chức có lương hưu bổng một số tiền phụ tang là 10 phần trăm

Số, ký hiệu 170
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/08/1946
Ngày hiệu lực 15/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 170
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 170 ngày 27 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi các điều lệ hiện hành về quỹ Hưu bổng và việc cấp hưu bổng cho các công chức Việt Nam;

Chiểu chi Điều lệ ngày 28 tháng 12 năm 1937 và các nghị định cùng Sắc lệnh sửa đổi lại, ấn định chế độ hưu bổng các công chức Việt Nam;

Chiểu chi các Nghị định ngày 27-7-1942, 30-12-1942, 12-8-1943, 13-7-1944 và 2-1-1945 cấp cho các viên chức, hoặc quả phủ, cô nhi viên chức, có lương hưu bổng, một số tiền phụ tăng cộng là 50% lương hưu bổng chính tang;

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cấp thêm cho các viên chức hồi hưu theo chế độ quỹ hưu bổng Việt Nam, một số tiền phụ tăng là 10% số lương hưu trí chính tang, để tổng số tiền phụ tăng được từ trước đến nay, tất cả là 60% hưu bổng.

Lương hưu bổng cấp cho các quả phụ và các cô nhi của viên chức cũng được thêm số phụ tăng 10% như trên.

Điều thứ hai

Ngoài ra các, viên chức hồi hưu và các quả phụ hay cô nhi viên chức, có hưu bổng do quỹ hưu bổng Việt Nam đài thọ, đều được hưởng một phụ cấp gia đình tính là 5% (năm phần trăm) lương hưu bổng đồng niên chính tang của viên chức, cho mỗi đứa con chính thức dưới 18 tuổi mà viên chức đã có lúc thôi việc.

Tiền phụ cấp tính theo cách trên, không được kém số tiền tối thiểu đã định là 60 đồng một năm cho mỗi đứa con, và chỉ cấp cho đứa trẻ đến khi đủ 18 tuổi là cùng.

Phụ cấp phần này vào phụ cấp đồng niên 27 đồng đã cấp cho cô nhi dưới 18 tuổi, do nghị định ngày 27 tháng 7 năm 1942, 12 tháng 8 năm 1943 và 30 tháng 10 năm 1944. Nghị định ngày 30 tháng 10 năm 1944 này nay đã bỏ đi.

Điều thứ 3: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 1946.

Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng các bộ lĩnh uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ