Sắc lệnh 172 Về việc chỉ định ông Vũ Ngọc Linh làm uỷ viên UBKCHC Liên khu 4

Số, ký hiệu 172
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/07/1953
Ngày hiệu lực 28/10/1953
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q013-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 172
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 172/SL NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định ông Vũ Ngọc Linh làm Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/05/1953
Hiệu lực:
01/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/05/1953
Hiệu lực:
20/05/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1953
Hiệu lực:
18/07/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/08/1953
Hiệu lực:
18/08/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ