Sắc lệnh 172 Sắc lệnh về việc phát hành một thứ tem mới

Số, ký hiệu 172
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/08/1946
Ngày hiệu lực 11/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 36/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 172
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 172 ngày 27 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nhân dịp lễ kỷ niệm đầu tiên cuộc Cách mạng tháng 8 và ngày Độc lập, Nhà Bưu điện Việt Nam được phép in và phát hành một thứ tem mới, có chân dung Hồ Chủ tịch và gồm những hạng sau này:

Hạng 10 xu

- 30 xu

- 90 xu

- 40 xu với phụ thu "cứu quốc" 60 xu

- 60 xu với phụ thu "cứu quốc" 90 xu

Điều thứ hai

Những tem kể trên có thể dùng theo nguyên giá để trả cước phí thư từ báo chí.

Điều thứ ba

Số phụ thu của các hạng tem 40 xu và 60 xu sẽ nộp vào quỹ "Quốc phòng".

Điều thứ tư

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/08/1946
Hiệu lực:
10/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1946
Hiệu lực:
10/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/08/1946
Hiệu lực:
11/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ