Sắc lệnh 174 Sắc lệnh định lại số tiền phạt những người bắt quả tang đã sửa đổi hoặc đặt thêm những đường dây hay máy móc điện thoại thuê báo mà không được Chính phủ cho phép

Số, ký hiệu 174
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/09/1946
Ngày hiệu lực 21/09/1946
Ngày đăng công báo 14/09/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 37/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 174
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Sắc lệnh số 174 về việc định lại số tiền phạt những người bắt quả tang đã sửa đổi hoặc đặt thêm những đường dây hay máy móc điện thoại thuê bao mà không được chính phủ cho phép Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 174 ngày 06 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Nghị định ngày 10 tháng 3 năm 1928 và các nghị định bố khuyết đặt thể lệ đánh thuế và thu thuế bưu chính, điện tín, điện thoại;

Chiểu theo Sắc lệnh số 97 ngày 5 tháng 6 năm 1946 tăng các thứ thuế bưu chính, điện tín và điện thoại;

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính,

Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ 1

Số tiền phạt những người bị bắt được quả tăng đã sửa đổi hoặc đạt thêm những đường giây, hay móc điện thoại thuê bao, mà không được Chính phủ cho phép, nói ở khoản 1 và 2, điều 402, nghị định ngày 10 tháng 3 năm 1928, nay định lại là:

Khoản 1: 100 đồng

Khoản 2: 200 đồng

Nếu bắt được tái phạm, thì ngoài việc phạt số tiền nói trên, các đường giây và máy móc sẽ bị tịch thu.

Điều thứ 2

Các thể lệ trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ