Sắc lệnh 175B/NC-PC Sắc lệnh đặt ra thẻ công đoàn

Số, ký hiệu 175B/NC-PC
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/09/1946
Ngày hiệu lực 21/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 41/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 175B/NC-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1946

 

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 175B/NC-PC ngày 06 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân tại các thành phố và thị xã,

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân, tại các kỳ, tỉnh, huyện, xã,

Chiểu Sắc lệnh ngày 29-5-1946 cử ông Huỳnh Thúc Kháng xử lý công việc Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ 1

Nay đặt ra một "thẻ công dân" cho tất cả các người Việt Nam bất luận đàn ông hay đàn bà tuổi từ 18 trở lên.

Điều thứ 2

Thẻ công dân sẽ ghi tên, họ, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, tên bố mẹ, nguyên quán, trú quán, chức nghiệp theo mẫu đính theo Sắc lệnh này.

Không bắt buộc phải ký hoặc dán ảnh vào thẻ.

Người lĩnh thẻ phải nộp cho Uỷ ban phát thẻ một số tiền 0$50 là giá in thẻ.

Điều thứ 3

Thẻ sẽ do Uỷ ban Hành chính xã, thị xã hoặc Uỷ ban Thành phố nơi nguyên quán hay trú quán của người công dân phát, dấu và chữ ký của Uỷ ban đã phát thẻ.

Điều thứ 4

Uỷ ban Hành chính sẽ giữ một quyển sổ kê tổng số thẻ đã phát cho các thành phố, các thị xã và các tỉnh.

Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố, thị xã phải giữ 1 quyển sổ kê tổng số thẻ đã phát cho các xã, khu phố.

Uỷ ban hành chính nơi phát thẻ phải giữ một quyển sổ kê danh sách những người lĩnh thẻ.

Điều thứ 5

Khi mất thẻ công dân phải trình ty Công an nơi mất và báo cho Uỷ ban hành chính nơi đã phát thẻ. Người công dân ấy có thể xin lĩnh thẻ khác tại Uỷ ban hành chính nơi phát thẻ đã mất và cũng phải nộp số tiền như trên. Khi phát thẻ mới này, thì Uỷ ban sẽ đề rõ là "Bản sao" Khi thẻ hư nát cũng có thể xin được bản sao do Uỷ ban hành chính đã phát thẻ trước phát cho bản sao này cũng phải giả tiền như trên.

Những người dùng thẻ người khác hay cho người khác mượn thẻ sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến một năm và phạt tiền từ 10$ đến 300$ hoặc một trong hai thứ phạt ấy.

Điều thứ 6

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ