Sắc lệnh 177 Sắc lệnh bổ khuyết điều thứ 3 sắc lệnh số 60 ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân sự uỷ viên hội

Số, ký hiệu 177
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1946
Ngày hiệu lực 25/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 38/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 177
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 177 ngày 10 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-46 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46 quy định việc tổ chức các bộ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ 1

Điều thứ 3 Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-46 kể trên, nay sửa đổi và bổ khuyết như sau này:

"Quân sự Uỷ viên hội là một cơ quan tối cao quân sự có nhiệm vụ điều khiển quân đội toàn quốc.

Quân sự Uỷ viên hội đặt thẳng dưới quyền kiểm soát của Chính phủ và do một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch ngang hàng với Bộ trưởng và Thứ trưởng điều khiển.

Quân sự Uỷ viên hội có một Văn phòng để trực tiếp giúp việc Chủ tịch hay Phó Chủ tịch về nhiệm vụ chính trị. Những luật lệ và quy tắc có liên quan đến các Bộ trong Chính phủ Việt Nam đều có thể áp dụng vào Quân sự Uỷ viên hội về phương diện hành chính, tài chính và nhân sự.

Chủ tịch quân sự Uỷ viên hội sẽ ra nghị định để thi hành luật lệ thuộc phạm vi nhiệm vụ của hội. Duy về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các quân quan từ cấp tá trở lên, Quân sự Uỷ viên hội sẽ thoả thuận cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng."

Điều thứ 2

Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ